Người Cũ Tìm Lại Hương Xưa (tập 1)

Lowestoft, 29/9/2013

 

 

 

 

 

CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LONDON

  1. Hành Hương Walsingham 8/9/2013

  2. Hành Hương Banneux 1/5/2013 & Hành Hương Fatima 22-26/7/2013